เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
 ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
จำนวนผู้เยี่ยมชม


web statistics


ข้อมูลพื้นฐานตำบล

       อำนาจหน้าที่
        - อำนาจตาม พรบ.
        - สำนักปลัด
        - กองคลัง
        - กองช่าง

        แผนพัฒนาตำบล 5 ปี
 
  -ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล
   - ปก คำนำ สารบัญ แผน 5 ปี
   - ส่วนี่ 1 ข้อมูลทั่วไป
   - ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อบต.
   - ส่วนที่ 3 การนำแผนไปปฏิบัติ
     3.1 แบบ ผ.01-02
     3.2 แบบ ผ.03
   - ส่วนที่ 4 การติดตามแผน 5 ปี

   -แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   -แผนการดำเนินงานประจำปี 61
  
  -แผนการดำเนินงานประจำปี 62
   -รายงานรอบ 6 เดือน
   -รายงานผลงานประจำปี
    
 เอกสารแนบ 1

    การบริหารงาน ปี 2563
   
-แผนการดำเนินงานประจำปี
   -รายงานการติดตามดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการดำเนินงานปี 62
   -คู่มือการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละตำแหน่ง

   -ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   -รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2563

   -รายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

   -แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป

   -การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

   -หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

   -รายงานผลบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำป


     ด้านกิจการสภาฯ
 
  -ประกาศประชุมสภาฯ
   -รายงานการประชุมสภาฯ

     ด้านการเงินการคลัง
   
ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2561
    - ประมาณการรายรับ
    - ประมาณการรายจ่าย
  ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2562
    - ประมาณการรายรับ
    - ประมาณการรายจ่าย
    -รายงานผลการใช้จ่าย(ปี)
    -มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    -การเสริมสร้างวัฒนธรรม
       องค์กร

   -นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  -แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

    
  การจัดซื้อจัดจ้าง
   
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
   -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
   -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
   -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     การป้องกันการทุจริต
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   -รายงานการติดตามแผน ปปช.
    รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการดำเนินการ
   แผน ปปช.ประจำปี

  -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนทุจริต

  -มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
   ต่อสาธารณะ

  -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   มีส่วนร่วม

  -มาตราการส่งเสริมความ
   โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  -มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน
   การทุจริต

  -มาตราการป้องกันการรับสินบน
  -มาตราการป้องกันการขัดกัน
  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
  กับผลส่วนร่วม

  -มาตรการตรวจสอบการใช้
   ดุลยพินิจ

  -การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต

  -การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี 2563

  -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  -รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปีี

    

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานถาม-ตอบ เช็คอีเมล์

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
" พัฒนาผลผลิตสู่สากล  พัฒนาชุมชนเพื่อชีวิต ระดมความคิดร่วมกัน
ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  ดีพร้อมด้านการศึกษา "

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วและหลังคาทางเดิน
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
         ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
         ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
         ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
         ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับภูมิทัศน์หนองบัวแดง
         (หนองสำรอง) หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
         ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน
         (ห้องสำนักปลัด,ห้องกิจการสภา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ของ อบต.บ้านใหม่   (คลิ๊กที่นี้)
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
    ไตรมาสที่ 1   (ตุลาคม-ธันวาคม)     (คลิ๊กที่นี้)
   
ไตรมาสที่ 2   (มกราคม-มีนาคม)     (คลิ๊กที่นี้)
   
ไตรมาสที่ 3   (เมษายน-มิถุนายน)     (คลิ๊กที่นี้)
   
ไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม-กันยายน)   (คลิ๊กที่นี้)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันณรงค์
ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้คำขวัญ "รวมพลัง สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และทุกวัน โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดขยะถุงพลาสติก
ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะตามแนวทาง "ประชารัฐ"
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันณรงค์ประหยัดน้ำ
(อ่านละเอียดเพิ่มเติม)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง บันทึกข้อตกลงด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"
         ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กับ นางสุนทร ภักดี
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง แผนผังแสดงขั้นตอน (การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) อบต.บ้านใหม่
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด และข้อห้ามสำหรับการใช้สวนสาธารณะ
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
        (อ่านละเอียดเพิ่มเติม) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
                - หนังสือประกาศ (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
                - บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
     ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.)
     - การมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
    
 - 3 วิธีที่สร้างสภาพแวดล้อมป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
     - การให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม ในสถานประกอบการ (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
     - หอพัก โรงแรม คอนโด ปล่อยให้มีการมั่วสุม มีความผิด (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสะอาด ตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม
โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าร่วมและดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้เสนอแนะมาทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย
จุดรวบรวมขยะอันตราย การจัดเก็บและบันทึกรายงานข้อมูลขยะในทุกเดือน  
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านใหม่
     ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
     ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ทาง อบต.บ้านใหม่
     ได้จัดทำริบบิ้นสีดำ จำนวน 1,000 ชิ้น แจกฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ด้วย
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด
(การประชุมใหญ่) ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อต่อทางรถไฟ
ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือน้ำลึกทวาย วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558
ณ ห้องสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม
     เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
            (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม
     เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
           - รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2561(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
           - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    เรื่อง  แผนพัฒนาตำบลสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปี พ.ศ.2559-2561
            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ.2559-2561
              
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านใหม่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
       (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ทำการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชน
ที่เข้ามารับบริการของ อบต.บ้านใหม่ จะได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ
               ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านใหม่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ อบต.บ้านใหม่ เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563
       ภาษีป้าย                   ยื่นแบบชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
       ภาษีบำรุงท้องที่          เปิดรับชำระตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน
2563
    ชำระได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    (โปรดนำหลักฐานมาให้ครบ เพื่อสะดวกในการชำระภาษี)
ขอเชิญ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ อบต.บ้านใหม่
     รับได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
     (โปรดนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อขอรับวัคซีน)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับขยายเวลา
     การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
     ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. และการให้บริการในวันหยุดเสาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ทราบโดยทั่วกัน

รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดี
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2554
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2555
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดี
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2556, 2557, 2558
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดีเด่น
ด้านการจัดสวัสดิการ
สำหรับคนพิการ
รางวัลที่ 1
ปี 2553
รางวัลสถานที่ที่เป็นมิตร
กับผู้พิการ ระดับ ดี
ประเภทหน่วยงานราชการ
สถานที่ที่เอื้ออำนวย
แก่คนพิการ ปี 2553,2558
2559
โล่เกียรติคุณ
รางวัลตำบลต้นแบบ
การพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดีเด่น

ที่ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมดูทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์