เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
 ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
จำนวนผู้เยี่ยมชม


web statistics


ข้อมูลพื้นฐานตำบล

      อำนาจหน้าที่
        - อำนาจตาม พรบ.
        - สำนักปลัด
        - กองคลัง
        - กองช่าง
   -แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   -แผนการดำเนินงานประจำปี 61
  
 -แผนการดำเนินงานประจำปี 62
   -รายงานรอบ 6 เดือน
   -รายงานผลงานประจำปี
    
 เอกสารแนบ 1
   
ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2561
    - ประมาณการรายรับ
    - ประมาณการรายจ่าย
  ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2562
    - ประมาณการรายรับ
    - ประมาณการรายจ่าย
    -รายงานผลการใช้จ่าย(ปี)
    -มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    -การเสริมสร้างวัฒนธรรม
       องค์กร

   -นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  -แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

    
 การจัดซื้อจัดจ้าง
    
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
   -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
    -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
    -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    การป้องกันการทุจริต
    -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    -สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   -รายงานการติดตามแผน ปปช.
    รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการดำเนินการ
   แผน ปปช.ประจำปี

  -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนทุจริต

  -มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
   ต่อสาธารณะ

  -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   มีส่วนร่วม

  -มาตราการส่งเสริมความ
   โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  -มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน
   การทุจริต

  -มาตราการป้องกันการรับสินบน
  -มาตราการป้องกันการขัดกัน
  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
  กับผลส่วนร่วม

  -มาตรการตรวจสอบการใช้
   ดุลยพินิจ

  -การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต

    

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานถาม-ตอบ เช็คอีเมล์

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
" พัฒนาผลผลิตสู่สากล  พัฒนาชุมชนเพื่อชีวิต ระดมความคิดร่วมกัน
ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  ดีพร้อมด้านการศึกษา "
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางอารี
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสมคิด
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       ดำเนินการโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
         ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ของ อบต.บ้านใหม่   (คลิ๊กที่นี้)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง แผนผังแสดงขั้นตอน (การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) อบต.บ้านใหม่
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
          (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
         ทาง อบต.บ้านใหม่ จะออกดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ
         ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ให้กับประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
หมู่ที่
สถานที่
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(ศูนย์เกษตรฯ)
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย ศาลาการเปรียญวัดต้นลำไย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำรอง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านสระเศรษฐี
หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่ ศาลากลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านผู้ใหญ่เชื่อม
หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม บ้านนายสงบ รุ่งเรือง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 11 บ้านเพชรพัฒนา ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสะอาด ตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม
โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าร่วมและดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้เสนอแนะมาทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย
จุดรวบรวมขยะอันตราย การจัดเก็บและบันทึกรายงานข้อมูลขยะในทุกเดือน  
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านใหม่
     ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
     ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ทาง อบต.บ้านใหม่
     ได้จัดทำริบบิ้นสีดำ จำนวน 1,000 ชิ้น แจกฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ด้วย
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด
(การประชุมใหญ่) ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อต่อทางรถไฟ
ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือน้ำลึกทวาย วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558
ณ ห้องสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม
     เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
            (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม
     เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
           - รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2561(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
           - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       เรื่อง  แผนพัฒนาตำบลสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปี พ.ศ.2559-2561
               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ.2559-2561
              
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านใหม่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
       (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ทำการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชน
ที่เข้ามารับบริการของ อบต.บ้านใหม่ จะได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ
               ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านใหม่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ อบต.บ้านใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
       ภาษีป้าย                   ยื่นแบบชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
       ภาษีบำรุงท้องที่          เปิดรับชำระตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน
2562
    ชำระได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    (โปรดนำหลักฐานมาให้ครบ เพื่อสะดวกในการชำระภาษี)
ขอเชิญ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ อบต.บ้านใหม่
     รับได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
     (โปรดนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อขอรับวัคซีน)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับขยายเวลา
     การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
     ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. และการให้บริการในวันหยุดเสาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ทราบโดยทั่วกัน

รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดี
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2554
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2555
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดี
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2556, 2557, 2558
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดีเด่น
ด้านการจัดสวัสดิการ
สำหรับคนพิการ
รางวัลที่ 1
ปี 2553
รางวัลสถานที่ที่เป็นมิตร
กับผู้พิการ ระดับ ดี
ประเภทหน่วยงานราชการ
สถานที่ที่เอื้ออำนวย
แก่คนพิการ ปี 2553,2558
2559
โล่เกียรติคุณ
รางวัลตำบลต้นแบบ
การพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดีเด่น

ที่ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม

 

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมคณะ อบต.บ้านใหม่
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
โดยได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ ที่ทำการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมระลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยในช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ,
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมคณะ อบต.บ้านใหม่ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี
และถวายพระราชกุศล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2561
ในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะ อบต.บ้านใหม่ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2561 อย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจบุรี
คณะ อบต.บ้านใหม่ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)
และกล่าวถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคล
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าม่วง
เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
คณะ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านใหม่ และอาจารย์ เด็กนักเรียน
โรงเรียนในตำบลบ้านใหม่
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
โดยร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปยัง
ณ วัดเขานางพิม หมู่ที่ 10
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการจิตอาสา
ประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช
ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่
ในครั้งนี้มี คณะของ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จิตอาสาตำบลบ้านใหม่ และประชาชน
ณ หนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง ตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด
ร่วมงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้และความมั่นคงของชีวิต
(หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม)
ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านใหม่
จัดโดย สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมีท่านนายอำเภอท่าม่วง (นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา)
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมเป็นเวลา 3 วัน ช่วงวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561
โดยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ได้ลงพื้นที่
ครบทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลบ้านใหม่
เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในตำบล
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อสม.น้อย
ในการดูแลสุขภาพเชิงรุก ปี 6
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
จากโรงเรียนในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 5 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วม 112 คน
มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.
ผอ.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ประธาน อสม.
อสม. และคณะคุณครูจากโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ณ วังดุมเมาท์เทนแคมป์ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ตำบลบ้านใหม่ ไปปฏิบัติธรรม
ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในตำบลบ้านใหม่
ร่วมมาปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยเข้าร่วมทุกกิจกรรม ทั้งสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ฟังพระอาจารย์บรรยาย การเดินจงกลม
การนอนวิปัสนา ทำวัตรเย็น ฯลฯ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มี สมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่
อบต.บ้านใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กและเยาวชน ลดการติดสื่อโซเชียล
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
มีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกาญจนบุรี
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
และงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
และเจ้าหน้าที่่ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
แก่เด็กเยาวชนตำบลบ้านใหม่ จัดเพื่อให้เด็กเยาวชน
ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อไม่ให้ใช้เวลาในทางที่ผิด
เช่น ติดเกมส์ ติดมือถือไม่ไปมั่วสุมกัน โครงการนี้จัดขึ้น
ได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.
เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬามวลชน
อำเภอท่าม่วงคัพ 2560
ซึ่งปีนี้ ทีมฟุตบอล จาก อบต.บ้านใหม่
ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย
ณ สนามกีฬาชลประทานที่ 13
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560
อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการขยะอันตรายแลกไข่
โดยให้ชาวบ้านนำขยะอันตรายต่างๆ ทั้งแบตเตอร์รี่
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปย์ ขวดน้ำยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า
หลอดไฟต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หมดสภาพการใช้งานแล้ว
นำมาแลกไข่ ซึ่งทาง อบต.บ้านใหม่ ได้จัดเตรียมไว้
เป็นอีก 1 โครงการดีดีจาก อบต.บ้านใหม่
เป็นการช่วยกำจัดขยะให้ถูกวิธี โดยเป็นการคัดแยกขยะ
และเป็นการช่วยให้ตำบลบ้านใหม่นั้นสะอาด
สอดรับกับนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ต้องการให้เมืองกาญจนบุรีนั้นเป็น"จังหวัดสะอาด"
จัดช่วงระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาชีวมวล(แบบฟืน)
โดยนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง
ทั้งถังสี ฝาถังสี สเตอร์รถมอเตอร์ไซต์ แกลบ
ดินเหนียว(นำมาจากหนองน้ำสาธารณะในตำบล)
และเป็นการช่วยให้คนในตำบลเห็นคุณค่าของที่
บางคนเรียกว่า ขยะ นำกลับผลิตเป็นเตาชีวมวล
มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยนำเด็กและเยาวชน
ในตำบลบ้านใหม่ ไปอบรมให้ความรู้
มีกิจกรรมสันทนาการ การรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จัดที่ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา
ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง
หมู่ที่ 3,4 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในตำบลบ้านใหม่ต่อไป
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
การทำขนมไทยโบราณเพิ่มรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านในตำบลที่มีรายได้น้อย
ได้มีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำขนมขายในชุมชน
โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
จัดขึ้นระหว่างวันท 30-31 พฤษภาคม 2560
อบต.บ้านใหม่ จัดประชุมเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โดยคุณลิขิต พัฒนาการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
รองนายกฯ สมาชิกสภา ทั้ง 11 หมู่บ้าน
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
และข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

อบต.บ้านใหม่จัดการประชุมเกี่ยวกับการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกป้อมตำรวจบ้านสระเศรษฐี
ซึ่งตรงจุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยที่ประชุม
มีข้อเสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจบ้านสระเศรษฐี
และหาวิธีการต่างๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อบต.บ้านใหม่จัดประชุมเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โดยมี คุณลิขิต พัฒนาการอำเภอท่าม่วง
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง นำการประชุม
พร้อมด้วย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
และรองนายกฯ สมาชิกสภา อบต. ทั้ง 11 หมู่บ้าน
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
และข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันนี้เจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านใหม่ ได้ร่วมกันนำรถบรรทุกน้ำ
ออกไปล้างทำความสะอาด พื้นถนนที่สกปรกด้วยดิน
ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากถนนลื่น
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ
และศึกษาดูงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับอาสาสมัค และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยมีนายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลบ้านใหม่
และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี
โดยท่านปลัดเทศบาลตำบลวังกะ และเจ้าหน้าที่ อปพร.
เทศบาลตำบลวังกะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้
พร้อมบรรยายพิเศษและพาชมห้องทำงาน
การทำงานจริงของ อปพร. เทศบาลตำบลวังกะ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายอดุลย์ ศิลลา ประธานศูนย์เกษตรตำบลบ้านใหม่
และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เกษตร ร่วมกันจับปลา
ที่บ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำมาจำหน่าย ใช้เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ
ค่าใช้จ่ายในศูนย์เกษตรตำบลบ้านใหม่
ทั้งนี้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่
ได้มาร่วมชมการจับปลา ในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนสถานศึกษา ตำรวจ
ผอ.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นายอดุลย์ ศิลลา นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์
รองนายก อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
นายนพล ผดุงผล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชุมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.อบต.บ้านใหม่) ถึงงานที่ได้ทำร่วมกันมา
และติดตามผลงานการอยู่เวรรักษาจุดตรวจบริการ
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาตรงสี่แยกบ้านสระเศรษฐี
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่
27 เมษายน 2560
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดงานสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต์
ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
ซึ่งปีนี้มีผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมากมาย โดยปีนี้ อบต.บ้านใหม่
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
จึงทำให้งานประสบผลสำเร็จ ผู้สูงอายุมีความสุข
ที่ได้มาร่วมประเพณีงานวันสงกรานต์ในปีนี้
จัดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย นายจรัญ ภู่ระย้า นางนาตยา ตันสาโรนจ์
นายสุชาติ คชสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ทำบุญเลี้ยงพระ
และฉลองอาคารเรียนใหม่
โดยร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
ทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ปลัด ข้าราชการ ร่วมกันประชุมเรื่องจัดงานวันสงกรานต์
ที่ทาง อบต.บ้านใหม่ จะจัดขึ้นว่ามีกิจกรรมใดบ้าง
ซึ่งจะจัดวันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองวัณโรค
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านสระเศรษฐี
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยมีพนักงาน อบต.บ้านใหม่ ทั้งชายหญิง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
โดยร่วมกันไปเอ๊กซเรย์ปอด ตรวจสุขภาพร่างกาย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ได้ร่วมกันไปดับเพลิงไฟไหม้ป่าดงคายูริปตัส
บริเวณบริษัทไทยฟู้ดส์ จำกัด หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560
ของ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ณ บริเวณวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่
มีการบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งตัดผมชาย เสริมสวยหญิง บริการฝึกอาชีพ
นวดแผนโบราณ ทำหมันสุนัขแมว ซ่อมเครื่องยนต์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ลงทะเบียนพันธุ์กล้าไม้ยูคาลิปตัส
บริการของ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ตรวจโรคเบาหวาน
วัดความดัน แนะแนวด้านการศึกษา
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก อบต.
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
นายพิทักษ์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่ามะกา อำเภอท่าม่วง
ร่วมประชุมรับฟังความเดือดร้อน
ของเกษตรกร ชาวนาตำบลบ้านใหม่
ที่คลาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ่
ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ได้ออกไปดับไฟในไร่อ้อย ที่จะลุกลามเข้าบ้านเรือน
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
คณะ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านใหม่ ได้นำของเล่น ของขวัญ จักรยาน ฯลฯ
ไปมอบให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน
ของ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจ
บ้านสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมไหลหลาก
ทหาร หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่าม่วง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
คณะ อบต.บ้านใหม่ นำพสกนิกรตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เดินทางเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ท่านเกษตรอำเภอท่าม่วง เกษตรตำบลบ้านใหม่
และคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันลงแขกเกียวข้าวในแปลงสาธิต
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการ ชาวกาญจนบุรี
ร่วมใจกำจัดผักตบชวา ทั่วไทย
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวนหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองสำรอง
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้
รวมทั้ง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ร่วมกันทำกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม
“ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559”
ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน
ตัดหญ้าข้างทาง ฯลฯ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
ายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมกับ นายยุทธนา ขวัญเมือง พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน
ในการประหยัดพลังงาน โดยวันนี้
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภทชุมชนทั่วไปเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ให้กับแกนนำในตำบลบ้านใหม่ ในการช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
อบต.บ้านใหม่ นำพสกนิกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางเข้ากราบถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี อสม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง และประชาชน
ในตำบลบ้านใหม่ มาร่วมประชุมประชาคม
ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
คณะ อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และพสกนิกรตำบลบ้านใหม่
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
โดยจัดกิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
กล่าวคำปฏิญาณ ร่วมกันตัดหญ้า กิ่งต้นไม้
ทำความสะอาด เก็บขยะ ในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ
หนองสำรอง หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการตามรอยเท้า...พ่อ
“ชาวบ้านใหม่ร่วมใจ ดูแลต้นไม้ของพ่อ”
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ประกอบการในตำบลบ้านใหม่ คุณครูและเด็กนักเรียน
ทั้ง 5 โรงเรียน ประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยร่วมกันตัดกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ
และช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่
บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจบ้านใหม่ยาวไป
เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
คณะ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอท่าม่วง
และประชาชนตำบลบ้านใหม่ เป็นเจ้าภาพ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สู่สวรรคาลัย
โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ในครั้งนี้ด้วย
ณ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วางพวงมาลา
และถวายความเคารพ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยนางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายกฯ
ปลัด อบต. ข้าราชการ อบต.บ้านใหม่
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สู่สวรรคาลัย ณ วัดวังขนายทายิการาม
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
อบต.บ้านใหม่ ออกเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
พื้นที่ประสบอุทกภัย(น้ำป่าไหลหลาก) ทำให้น้ำท่วม
บ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาดบางส่วน
และทำให้น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรทั้งไร่ นา
โดยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,8,9 และหมู่ที่ 10
ซึ่งท่านนายก อบต. พร้อมด้วยรองนายก ปลัด อบต.
ผอ.กองการช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ได้ลงพื้นที่สำรวจในทุกหมู่บ้านที่น้ำท่วม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
อบต.บ้านใหม่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม(น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ให้กับชาวบ้านใน หมู่ที่ 5,6,8,9 และหมู่ที่ 10
ซึ่งทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายและทำให้
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้วย
เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำป่าไหลหลาก
โดย นายก อบต.บ้านใหม่ ได้ประสานกับทาง อบจ.
ในการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมน้ำดื่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
เปิดโครงการผมสะอาดปราศจากเหาและทันตสุขภาพ
ของเด็กนักเรียน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
โดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
คุณครู อสม. รองนายก อบต. สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
บ้านสระเศรษฐีเข้าร่วมโครงการ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
 ที่อาคาร Excellence Hall เอสซีจี แพคเกจจี้
โรงงานวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานเปิดงาน และนายอดิเทพ กมลเวชช์
นายอำเภอท่าม่วง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
นางนาตยา ตันสาโรจน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
ร่วมกันรับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ทาง อบต.บ้านใหม่
โดยนายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ไปประสานงานกับทางชลประทานที่ 13 จ.กาญจนบุรี
ในการขอปล่อยน้ำเข้าทุ่งนา เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ
โดยไปกับรองนายก อบต ประธานสภา อบต.
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ ตำรวจ กองกำกับการ 5
กองบังคับการปราบปราม ผู้นำชุมชน ประชาชน
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
ทำกิจกรรม ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนพื้นป่าสู่แผ่นดิน
โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นทบริเวณี่ป่าชุมชน
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการตรวจเต้าเบาใจ ห่างไกล
มะเร็งเต้านม ปี 2559 ณ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
โดยมี ผอ.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
นางนิจวดี แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษา
อสม.ตำบลบ้านใหม่ และสตรีตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยใช้งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
ในการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
โดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ปลัด อบต.
นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านใหม่
(จีนาภักดิ์วิทยา)ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ 72/2
จำนวน 68 คน จาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านใหม่
ในด้านสตรีและครอบครัว การจัดสวัสดิการคนพิการ การส่งเสริมงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่
โดย นายจรัญ ภู่ระย้า สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้บรรยาย
ในเรื่องต่างๆ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรม ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา ประจำปี 2559
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ทุกคน
ร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
ณ วัดหนองสำรอง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ อบจ.กาญจนบุรี จัดโครงการ
แว่นแก้วเพื่อประชาชน โดยทำการตัด วัดสายตา
ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบ้านใหม่
ร่วม 300 กว่าราย ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 58/3
จำนวน 60 คน จาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านใหม่
ในเรื่องเกี่ยวกับ กิจการสตรีและครอบครัว
การจัดสวัสดิการคนพิการและการส่งเสริมงาน
ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ได้ปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นหมอกควัน
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในตำบลบ้านใหม่
โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
ในช่วงวันที่ 2-18 กรกฎาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ เดินรณรงค์ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในครอบครัว และรณรงค์
ยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว
ในตำบลบ้านใหม่ ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11
เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของครอบครัว และสิทธิความเสมอภาค
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ทุกคน
ร่วมเปิดโครงการทำกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในตำบลบ้านใหม่
อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอท่าม่วง
ทหาร จากค่ายสุรสีห์จังหวัดกาญจนบุรี
ปลัด อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ร่วมกัน สร้างบ้านให้้ นายเปีย นิ่มนวล หมู่ที่ 11
ตำบลบ้านใหม่ ผู้สูงอายุที่พิการตาบอด 2 ข้าง
มีฐานะยากจน ซึ่งบ้านหลังเดิมนั้น มีสภาพเก่า ประตู
หน้าต่าง หลังคาชำรุด พื้นบ้านโดนน้ำท่วม
โดยไปสร้างบ้าน เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม. รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
ร่วมเปิดโครงการอุ่นใจได้บ้านสร้างพื้นฐานให้ผู้ยากไร้
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยได้มอบสิ่งของ
ถุงยังชีพ ซ่อมแซมบ้าน ประตู หน้าต่าง ช่วยเหลือบ้าน
นางเก็บ พงคะเชน อายุ 85 ปี หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม. จาก รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
ร่วมกันมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 12 ราย
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 วัน 1 ตำบลกับนายอำเภอ
โดยงานนี้นายอำเภอท่าม่วง นายก อบต.บ้านใหม่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้ร่วมกันเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้ง 12 ราย
ในตำบลบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
บรรยายให้ความรู้และสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น
ให้กับเด็กนักเรียน คณะคุณครู โรงเรียนบ้านใหม่
(จีนาภักดิ์วิทยา) เพื่อเมื่อเกิดเหตุจะสามารถตั้งสติ
และช่วยกันดับไฟได้ทัน หรือกรณีแก็สรั่วก็สามารถ
ปิดแก็สได้อย่างถูกวิธี มีนักเรียนและคณะคุณครู เข้าร่วม
จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เข้าร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field Day
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลย์เวช
นายอำเภอท่าม่วง ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดงานในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เดินทางมาร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 3,4
บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้
โดยร่วมประชุมงานและวางแผนงานกับ
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยจ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
นายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง อบต.
ได้ออกสำรวจพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง ถนนทรุด
ในตำบลบ้านใหม่ ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งได้สำรวจพบว่ามี 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากฝนตกหนักในครั้งนี้ ซึ่งทาง อบต.ได้ดำเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยออกสำรวจ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
นายอดิเทพ กมลย์เวช นายอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เดินทางมาเยี่ยม หารือกับนายสรายุธ จีนาภักดิ์
นายก อบต.บ้านใหม่ ในภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำ
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ี่ 5 บ้านสระเศรษฐี
กับหมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม โดยท่านนายอำเภอท่าม่วง
ได้ให้รถบรรทุกน้ำ ของเทศบาลท่าม่วงเข้ามาช่วย
วิ่งส่งน้ำบริการประชาชนด้วย
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยจ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
นายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง อบต.
นายมานิช ถ้ำทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่ 13
เข้าไปสำรวจพื้นที่ในบ้านวังดุม หมู่ที่ 8
เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำ(แก้มลิง) เพื่อให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่ที่ 8 มีน้ำไว้ใช้อุปโภค ใช้ในการทำไร่
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยนายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง
และนายช่าง อบต.บ้านใหม่ ตรวจงานการสร้าง
แนววางท่อระบายในพื้นที่หมู่ที่ 1,2
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมา
เมื่อเข้าฤดูฝน พื้นที่นี้จะมีน้ำท่วมขังตลอด
โดยตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ใช้งานได้แล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
ทาง อบต.บ้านใหม่ ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำของ อบต.
เข้าไปให้บริการส่งน้ำแก่ทุกบ้านที่มีความต้องการ
โดย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ออกให้บริการเกือบทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บางครั้งก็ส่งน้ำบริการแก่พี่น้อง จนถึงเวลามืดค่ำ

อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2559
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในตำบลบ้านใหม่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน
และเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้รดน้ำขอพรเนื่องใน
วันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุด้วย
ในครั้งนี้มีประชาชนเข้ามาร่วมงานนับ 300 กว่าคน
จัดขึ้นทุก เดือนเษายน ของทุกป

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดงานโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
ประจำปี 2559 โดย ออกหน่วยบริการประชาชน
ในตำบลบ้านใหม่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย มีทั้งบริการตัดผม
เสริมสวย ตรวจสุขภาพ แนะนำอาชีพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมเครื่องยนต์ โทรทัศน์ วิทยุ พัดลม ชำระภาษีต่างๆ
ทำหมันสุนัข แมว ฯลฯ โดยงาน อบต.สัญจร
พบประชาชนนั้น อบต.จัดขึ้นทุกปี
อบต.บ้านใหม ่จัดประชาคมแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลบ้านใหม่ เพื่อคนบ้านใหม
่จะได้รับการดูแลทั้งด้านสาธารณูปโภค
ด้านอาชีพ และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยได้ดำเนินการประชาคมครบ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
ในตำบลบ้านใหม่
ช่วงวันที่ 11-27 มกราคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนิน
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
โดยได้ออกไปแจกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ในทุกหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการบริการ
ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ให้ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงทุกคน โดยทาง อบต.บ้านใหม่
จะออกแจกเบี้ยยังชีพทุกเดือน
ระหว่างวันที่ 3 - 10 ของทุกเดือน
นายสรายุธ จีนาภักดิ์  นายก อบต.บ้านใหม่
รับรางวัล สถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2558
จาก พลตำรวจเอก อดุยล์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
จาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ในวันคนพิการสากล ประจำปี 2558
เนื่องจากทำคุณประโยชน์งานด้านคนพิการ
และทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรี
เป็น อปท.ต้นแบบในงานด้านคนพิการ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558

นายสรายุธ จีนาภักดิ์  นายก อบต.บ้านใหม่
รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดี
ด้านสตรีและครอบครัว
จาก พลตำรวจเอก อดุยล์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
รับใบประกาศนียบัตร ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
จาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
โดยได้รับมอบในงานโครงการออกหน่วยบริการ
ทางสังคมในส่วนภูมิภาค จัดโดย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558นายสรายุธ   จีนาภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ดูทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะ อบต.บ้านใหม่
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา
ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนในตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง หมู่ที่ 3,4
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ประชุมสภา อบต.บ้านใหม่
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะ อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กีฑา เด็กนักเรียน
ในกลุ่มบ้านใหม่ 8 โรงเรียน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองมงคล
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
บต.บ้านใหม่ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ คณะ อสม. ผู้นำชุมชนในตำบลบ้านใหม่
ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไขเลือดออก ประจำปี 2561
ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2561
โดยการออกไปประชาสัมพันธ์ตามบ้าน
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย
ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นักเรียน และประชาชนในตำบล
ร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎ์ ต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
และนายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะกรรมการเกษตรตำบลบ้านใหม่
ในทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกษตร
เกี่ยวกับโครงการด้านเกษตรที่จะดำเนินการตำบล่
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ปลัด อบต. จ.ส.อ.สุภาพ บัวเกตุ อบต.ชนก ทวีสุข
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ช่วยกันปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ตำบลบ้านใหม่
ซึ่งใช้เป็นสนามกีฬาประจำตำบลบ้านใหม่ด้วยเช่นกัน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลบ้านใหม่
ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย ปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองของนักฟุตบอล
เด็กเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ที่ได้มาฝึกซ้อมฟุตบอล
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ตำบลบ้านใหม่
เพื่อจัดตั้งชมรมฟุตบอลบ้านใหม่อะคาเดมี่
เพื่อให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และเพื่อป้องกันเด็กติดเกมส์
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มขวางถนน
บริเวณบ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่
เนื่องจากฝนตกหนัก ลมพัดแรง ทำให้ต้นไม้
และกิ่งไม้ล้มขวางถนน ขวางการจราจร
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่กองการช่าง อบต.บ้านใหม่
ได้ออกบริการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
ที่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
และเจ้าหน้าที่อีก 1 ชุด ได้ออกไปซ่อมแซมถนน
บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ดำเนินงานฉีดพ่นหมอกควัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และในโรงเรียน ทั้ง 5 โรงเรียนในตำบลบ้านใหม่
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กนักเรียน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประชุมกับปลัดอำเภอท่าม่วง
เรื่อง สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ที่สาธารณประโยชน์ตำบลบ้านใหม่
โดยมีกำนันนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ ประธานคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ คณะทำงาน
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
พิจารณาโครงการของกองทุนและได้อนุมัติโครงการ
ทั้งสิ้น 17 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560
โดยมีรองนายกฯ เลขานายกฯ เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการทั้ง 17 โครงการนั้น
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
ทั้งเด็กเล็ก เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านใหม่นั้น
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีสุขภาพกาย
และจิตใจที่แจ่มใส
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อบต.บ้านใหม่ ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ประจำปี 2560 ในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
และท่านที่จะชำระภาษี สามารถมาชำระภาษีต่างๆ
ทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องกองการคลัง
โดยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่
ระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ ประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
และมีผู้แทน สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาและการแข่งขันนัดพิเศษ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านภัยยาเสพติด
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ตำบลบ้านใหม่ จัดการแข่งขันโดย
อบต. บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
รับรางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ ระดับดี
ประจำปี 2559
รับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
จาก พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ในงานวันคนพิการสากล
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านใหม่
ผอ.กองการช่าง พาคณะปฏิบัติการเพื่อแก้ไขผักตบชวา
ระดับอำเภอ(ท่าม่วง) ที่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงเช้า.
ไปดูสถานที่หนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง
หมู่ที่ 3,4 ต.บ้านใหม่ เป็นสถานที่ที่จะกำจัดผักตบชวา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยนายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง
ได้เข้าไปตรวจดูการดำเนินงานการวางท่อ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ เนื่องจากพื้นที่
มีน้ำท่วมขังพืชไร่ของเกษตรกร เนื่องจากฝนตกหนัก
ทำให้น้ำท่วมขัง ทาง อบต.บ้านใหม่จึงแก้ไขปัญหา
ด้วยการวางท่อและสูบน้ำออกจากจุดน้ำท่วมขัง
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบความเสียหาย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจ
ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน
ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำไหลหลาก
เพราะฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตร
และท่วมในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
นายนพล ผดุงผล จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ได้ออกไปมอบข้าวสารและอาหารแห้ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วมไหลหลาก)
น้ำท่วมบ้านเรือนท่วมพืชไร่ พืชผลทางการเกษตร
พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน ตำบลบ้านใหม่
ทางคณะ อบต.บ้านใหม่ ขอขอบคุณ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ช่วยเหลือในด้านข้าวสารและอาหารแห้ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยครับ
เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 20.30น.
ได้เกิดฝนตกหนักทำให้มีต้นไม้ล้มขวางถนน
ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในพื้นที่หมู่ที่ 3
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ไปช่วยกันตัดต้นไม้
และช่วยกันยกกิ่งไม้ออกจากถนน
ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูกาญจนกิตติสาร (อาจารย์ทวี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นลำไย
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย ต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
และ อปพร. อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมงานนี้
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายเกษม ภาคภูมิ ประธานสภา อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
รองนายกฯ เลขานายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านใหม่ ร่วมพิธีเปิด
โครงการเปิดงานกีฬา-กีฑา เด็กนักเรียน
ในกลุ่มบ้านใหม่ 8 โรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ตำบลบ้านใหม่
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม
เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กีฑา ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก นายจรัญ ภู่ระย้า
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนและสมาชิกสภา
จ.ส.อ.สุภาพ บัวเกตุ สมาชิกสภา อบต.
นางสาวจิรัฐยา เกิดสนอง หัวหน้าสำนักปลัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตำบลแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานด้านสตรีและครอบครัว
ด้านคนพิการ
ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่
ณ อบต.บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายก อบต.บ้านใหม่
นางนาตยา ตันสาโรจน์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางมณฑา คงจร สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
เข้าร่วมโครงการสตรีบ้านใหม่ร่วมใจ
ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก ปี 2559
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
มีสตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 100 กว่าคน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเศรษฐี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ เดินรณรงค์ให้ประชาชนในตำบล
ออกมาลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
โดยได้เดินไปตามบ้าน ประชาสัมพันธ์้แก่ชาวบ้าน
เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ
โดยได้เดินรณรงค์พร้อมกัน
ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อปพร.
ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559
ณ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยมอบเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ฝึกปฏิบัติจริงในการดับเพลิง ทั้งจากถังดับเพลิง
ใช้รถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์
นายก อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ฝึกปฏิบัติ
ของ อปพร.อบต.บ้านใหม่ ในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
นางนิจวดี แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษา อบต.บ้านใหม่
ได้ออกไปมอบสื่อการเรียน การสอน สื่อวัสดุการศึกษา
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์
ในตำบลบ้านใหม่ ศพด.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ศพด.วัดลำสำรอง ศพด.บ้านสระเศรษฐี
ศพด.บ้านหนองมงคล ศพด.บ้านหนองน้ำขุ่น
โดยได้ออกไปมอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
เด็กนักเรียน อาจารย์ ประชาชนในตำบล
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านใหม่
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 วัน 1 ตำบล
กับนายอำเภอท่าม่วง โดยท่านนายอำเภอได้ทำบุญ
และร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำบุญ
และร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านด้วย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า อบต.บ้านใหม่ ออกดำเนินการ
ซ่อมไฟสาธารณะ(ไฟริมทาง) โคมไฟที่เสีย
หลอดไฟที่เสีย รวมทั้งสายไฟที่ชำรุด
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำรอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น
โดยได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ ช่วยทำความสะอาดโรงเรียนบ้านใหม่
(จีนาภักดิ์วิทยา) เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ดิน
ในสนามฟุตบอลไหลลงมาบริเวณถนน โรงอาหาร
อาคารเรียนของโรงเรียน
ซึ่งทาง อบต.บ้านใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ได้ร่วมกันฉีดน้ำเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ได้เดินทางมาควบคุมงานนี้ด้วยตัวเอง
และช่วยดับไฟในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
ในช่วงวันก่อนปิดเทอม ปี 2559 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันออกฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
ในตำบลบ้านใหม่ เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ในเด็กนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางเดินรถ
เนื่องจากถูกพายุลมแรง พัดลงมา
เพื่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นนี้
จะไม่ได้รับอุบัติเหตุขณะผ่านเส้นนี้
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
มอบถุงยังชีพ สิ่งของ และมอบเงิน
ช่วยเหลือ นายจิ๊ด นุชอิ่ม
บ้านเลขที่ 24/4 หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
โดยร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุร
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โดยออกไปร่วมงานวันเด็กในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
ในตำบลบ้านใหม่ และทุกครั้งที่ไปจะนำของขวัญ
ตุ๊กตา ของเด็กเล่น และจักรยาน ไปมอบให้กับเด็กๆ
ในโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนด้วย ซึ่งงานวันเด็กนั้น
ทาง อบต.บ้านใหม่ จะออกไปมอบของให้กับเด็กๆ
ในโรงเรียนทุกปี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานกองทุนฯ
ในทุกไตรมาส เพื่อติดตามงานและเพื่อหารือ
เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อพี่น้องในตำบลบ้านใหม่ จะมีสุขภาพที่ดี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
มอบเงินช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบากที่เดือดร้อน
โดยมอบเงินให้ผู้สูงอายุ 11 ราย และเด็ก 20 ราย
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี