เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม่


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 

รับเรื่องราวร้องทุกข ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา เช็คอีเมล์


ตำบลบ้านใหม่ มีประชากรทั้งหมด 7,415 คน

เพศชาย 3,608 คน เพศหญิง 3,807 คน

มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 93 คน / ตารางกิโลเมตร

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,260 ครัวเรือน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2559

จำนวนประชากรและบ้านปกติ
ตำบลบ้านใหม่   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม บ้านปกติ
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง 441 452 893 316
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 324 346 670 182
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย 620 706 1,326 415
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำรอง 387 404 791 239
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี 445 482 927 307
หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่ 295 292 587 172
หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น 221 213 434 141
หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม 298 310 608 177
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน 139 135 274 78
หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม 164 178 342 102
หมู่ที่ 11 บ้านเพชรพัฒนา 274 289 563 131
นายสรายุธ   จีนาภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่