เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านสระเศรษฐี   จำนวน 1 แห่ง 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


  
   

       เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                       จำนวน      4   คน 

                                                   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    จำนวน    99  คน