เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 


มีวัดทั้งหมด จำนวน   7  วัด

    1.วัดบ้านใหม่         ตั้งอยู่   หมู่ที่ 2          บ้านใหม่

    2.วัดต้นลำไย         ตั้งอยู่   หมู่ที่  3         บ้านต้นลำไย

    3.วัดหนองสำรอง    ตั้งอยู่   หมู่ที่ 4          บ้านหนองสำรอง 

    4.วัดสระเศรษฐี       ตั้งอยู่   หมู่ที่ 5          บ้านสระเศรษฐี

    5.วัดหนองน้ำขุ่น     ตั้งอยู่   หมู่ที่ 7          บ้านหนองน้ำขุ่น     

    6.วัดถ้ำกูปนฬวัน     ตั้งอยู่   หมู่ที่ 8          บ้านวังดุม

    7.วัดเขานางพิม       ตั้งอยู่   หมู่ที่ 10        บ้านเขานางพิม