เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิต

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภครับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา เช็คอีเมล์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
                ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (สังกัด กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ประจำปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.บ้านใหม่ ประจำปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง แผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง รายงานการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
      
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
                ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
               
 (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)