นายสุวัฒน์ เกื้อกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่