เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
 ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
จำนวนผู้เยี่ยมชม


web statistics


ข้อมูลพื้นฐานตำบล

      อำนาจหน้าที่
        - อำนาจตาม พรบ.
        - สำนักปลัด
        - กองคลัง
        - กองช่าง
    แผนงานประจำปี
    รายงานรอบ 6 เดือน
    รายงานผลงานประจำปี
    
ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2561
    รายงานผลการใช้จ่าย(ปี)

      การจัดซื้อจัดจ้าง
    
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     การป้องกันการทุจริต
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต


อำนาจหน้าที่


    สำนักงานปลัด
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

           งานบริหารทั่วไป

          งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม
ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ
งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศด้านเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย

          งานการเจ้าหน้าที่

          การวางแผนบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การโอน (ย้าย)
การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

          งานพัฒนาชุมชน

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           งานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
พิจารณาทำตามเห็น มีสรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ

          งานกฎหมายและคด

          งานที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริง และยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

          งานนโยบายและแผน

          งานนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
จัดทำแผนหรือโครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและโครงการต่าง ๆ

          งานประชาสัมพันธ

          งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงาน
และนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ิและท้องถิ่นเป็นสิ่งเชื่อมโยง ระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน

     กองคลัง
     กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

         ฝ่ายการเงิน

         งานการเงิน

       งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณการบัญชี ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษาวิเคราะห์
ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี

         ฝ่ายการบัญชี

         งานบัญชี

          งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะทางด้านการเงิน การบัญชี การคลัง
การพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน
การคลังของแผ่นดิน

         ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและวัสด

         งานทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ

          งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา
การทำบัญชีทะเบียน พัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

         ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

        งานพัฒนารายได้

        งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นของ อบต.
การตรวจวิจัยแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี และค่าธรรมเนียม
ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้อง คำข้อของผู้เสียภาษี ให้เหมาะสม รับชำระเงิน

        งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

        งานตรวจสอบพื้นที่และรายการทะเบียนทรัพย์สิน

        งานจัดเก็บรายได้

        งานเขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียน และรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมิน ภาษีการเก็บ
จัดหา และนำส่งเงิน เป็นต้น

        กองช่าง
        กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

        ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

        งานวิศวกรรม

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติออกแบบ คำนวณ ประมาณการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูล
และสถิติ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานโครงการ และงานก่อสร้าง
ทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

        งานสถาปัตยกรรม

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ วิเคราะห์วิจัย ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

        ฝ่ายผังเมือง

         งานผังเมือง

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ข้อมูลด้านผังเมือง งานจัดทำผังเมือง
รวมผังเมืองเฉพาะงานพัฒนา และปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

          ฝ่ายก่อสร้าง

          งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

          ลักษณะงานปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่และติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง งานรัฐพิธีงานประเพณีต่างๆ
และงานออกแบบ สำรวจ ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยควบคุมและตรวจสอบ
ให้อยู่ในความเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

           งานสาธารณูปโภค

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้านสาธารณูปโภครวมถึงการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา
การติดตั้งประปา การตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจ และต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ
และคำนวณประมาณงานน้ำ จากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ของการประปา

           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

           งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม
ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศและด้านอื่น ๆนายสรายุธ   จีนาภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่