เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 

รับเรื่องราวร้องทุกข ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา เช็คอีเมล์ที่อยู่ : เลขที่ 59  หมู่ที่ 5  บ้านสระเศรษฐี

ตำบลบ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110

โทรศัพท์ 034 - 510320  โทรสาร 034 - 510320 ต่อ 107

เบอร์โทรศัทพ์ใช้ในการติดต่อราชการหรือรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ

เว็บไซต์ http://www.banmaikan.go.th   อีเมล์ : obt@banmaikan.go.th

เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน โทร 034 - 510320 ต่อ 199

เบอร์ติดต่อภายใน ของ อบต.บ้านใหม่

นายก ต่อ 101
รองนายก ต่อ 102
เลขานุการคณะบริหาร ต่อ 103
ปลัด อบต. ต่อ 201
ผู้อำนวยกองคลัง ต่อ 301
ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อ 401
เจ้าพนักงานธุรการ ต่อ 202
นักทรัพยากรบุคคล ต่อ 209
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต่อ 203
นักพัฒนาชุมชน ต่อ 206
นักวิชาการศึกษา ต่อ 207
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ต่อ 302 , 305
นักวิชาการการเงินและบัญี ต่อ 303
นายช่างโยธา ต่อ 402 , 403
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) ต่อ 404
ประชาสัมพันธ์,บันทึกข้อมูล ต่อ 208
เบอร์แฟกซ์ อบต.
ต่อ 107นายสรายุธ   จีนาภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่