เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 

รับเรื่องราวร้องทุกข ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา เช็คอีเมล์

ตำบลบ้านใหม่เป็นตำบลที่จัดตั้งมานานแล้ว ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคกลาง

แต่เดิมนั้นการสัญจรไปมายังต้องอาศัยแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางหลัก

ในการขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมาระหว่างอำเภอ

และจังหวัดใกล้เคียง  ตำบลบ้านใหม่มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำแม่กลอง

ซึ่งแต่เดิมนั้นพื้นที่ตำบลนี้เป็นที่รกร้างว่างปล่าว

แต่มีหาดทรายที่สวยงามเหมาะกับการพักอาศัยสำหรับชาวเรือชาวแพที่ผ่านไปมา

ในบริเวณนี้  ต่อมามีราษฎรมาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้

ผู้ที่ผ่านไปมาจึงมักมาแวะพักอาศัยที่บริเวณหาดทราย

จึงเป็นที่พบปะและพักอาศัยของบรรดาชาวเรือชาวแพที่ผ่านไปมาและส่วนมากจะนัดมาพบกันตรงหาดทรายบริเวณที่บ้านปลูกใหม่

ต่อมาเพื่อสะดวกในการเรียกจึงมักพูดสั้นๆ ว่าไปพบกันที่บ้านใหม่

ต่อมามีราษฎรอาศัยอยู่มากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัวขึ้น จึงจัดตั้งเป็นชุมชนและ

ตั้งชื่อตำบลว่า "บ้านใหม่"

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านใหม่

พัฒนาผลผลิตสู่สากล           พัฒนาชุมชนเพื่อชีวิต
ระดมความคิดร่วมกัน                ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ดีพร้อมด้านการศึกษา


สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539   ตั้งอยู่บน เลขที่ 59  หมู่ที่ 5 (บ้านสระเศรษฐี)
ต.บ้านใหม่   อ.ท่าม่วง   จ.กาญจนบุรี   ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าม่วง
ทางทิศใต้   ประมาณ 6 กิโลเมตร

เนื้อที่และอาณาเขตติดต่อ


         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ในเขตการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด
  ประมาณ  75 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
          - ทิศเหนือ อาณาเขตติดกับตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
          - ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองตากยา, ตำบลพังตรุ และอำเภอท่าม่วง
          - ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำแม่กลอง
          - ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง

ภูมิประเทศ

           สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่ดอนในบางส่วน
  สาเหตุที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เพราะพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้าย
  ของแม่น้ำแม่กลอง และพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลติดกับเขื่อนแม่กลอง
  ระดับพื้นที่จึงต่ำกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะกับการทำนา
  และการเพาะปลูก เนื่องจากมีน้ำอย่างเพียงพอ

จำนวนหมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่
ประกอบด้วยหมู่บ้าน ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน


                         หมู่ที่ 1    บ้านต้นมะม่วง                           หมู่ที่ 2    บ้านใหม่
                         หมู่ที่ 3    บ้านต้นลำไย                              หมู่ที่ 4    บ้านหนองสำรอง
                         หมู่ที่ 5    บ้านสระเศรษฐี                          หมู่ที่ 6    บ้านหนองประดู่
                         หมู่ที่ 7    บ้านหนองน้ำขุ่น                         หมู่ที่ 8    บ้านวังดุม
                         หมู่ที่ 9    บ้านหนองกลางเนิน                    หมู่ที่ 10  บ้านเขานางพิม
                         หมู่ที่ 11  บ้านเพชรพัฒนานายสรายุธ   จีนาภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่