เมนูหลัก

      หน้าแรก
    
 ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

      สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

      จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง    จ.กาญจนบุร

วัตถุประสงค์

      1.   เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.  แก่ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา
            หน่วยงานภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
     2.   เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
     3.   เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์

ข้อมูลที่ให้บริการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนพัฒนาสามปี / แผนดำเนินการ / งบประมาณรายจ่ายประจำปี /
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี / รายงานการประชุมสภา / รายงานการประชุมผู้บริหาร /
การจัดซื้อ-จัดจ้าง / กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้

     1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
     2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
     3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
     4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของ อบต.บ้านใหม่
     5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
     6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
     7. เอกสารทะเบียนราษฎร
     8. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
     9. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขต อบต.บ้านใหม่
     10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเขต อบต.บ้านใหม่
     11. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านใหม่
     12. ข้อมูลที่เข้าลักษณะตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านใหม่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร