เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนิน การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
โดยได้ออกไปแจกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ ในทุกหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการบริการ
ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ให้ได้รับการบริการ อย่างทั่วถึงทุกคน
โดยทาง อบต.บ้านใหม่ จะออกแจกเบี้ยยังชีพทุกเดือน
ระหว่างวันที่ 3 - 10 ของทุกเดือน