เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
 ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
จำนวนผู้เยี่ยมชม


web statistics


ข้อมูลพื้นฐานตำบล

       อำนาจหน้าที่
        - อำนาจตาม พรบ.
        - สำนักปลัด
        - กองคลัง
        - กองช่าง

        แผนพัฒนาตำบล 5 ปี
 
  -ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล
   - ปก คำนำ สารบัญ แผน 5 ปี
   - ส่วนี่ 1 ข้อมูลทั่วไป
   - ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อบต.
   - ส่วนที่ 3 การนำแผนไปปฏิบัติ
     3.1 แบบ ผ.01-02
     3.2 แบบ ผ.03
   - ส่วนที่ 4 การติดตามแผน 5 ปี

   -แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   -แผนการดำเนินงานประจำปี 61
  
  -แผนการดำเนินงานประจำปี 62
   -รายงานรอบ 6 เดือน
   -รายงานผลงานประจำปี
    
 เอกสารแนบ 1

    การบริหารงาน ปี 2563
   
-แผนการดำเนินงานประจำปี
   -รายงานการติดตามดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการดำเนินงานปี 62
   -คู่มือการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละตำแหน่ง

   -ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   -รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2563

   -รายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

   -แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป

   -การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

   -หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

   -รายงานผลบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี


  การบริหารงาน ปี 2564
  
-แผนการดำเนินงานประจำปี
  -รายงานการติดตามดำเนินงาน
ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

  -รายงานผลการดำเนินงานปี 63
  -ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  -รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

  -แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2564

 *ข้อบัญญัติรายจ่าย
 *รายงานประมาณการรายจ่าย
 *รายละเอียดประมาณรายจ่าย
  -รายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

  -รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 2563

  -แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

  -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  -การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

  -หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

  -รายงานผลบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี

 -การประเมินการทุจริต 2564
 รอบ 6 เดือน

 -การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

 -การติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  -การดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2563

  -แผนป้องกัน
ปฏิบัติการ
ป้องกัน
ทุจริต ประจำปี 2564

 -มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน

 -การดำเนินส่งเสริมคุณธรรม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
   

     ด้านกิจการสภาฯ
 
  -ประกาศประชุมสภาฯ
   -รายงานการประชุมสภาฯ

     ด้านการเงินการคลัง
   
ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2561
    - ประมาณการรายรับ
    - ประมาณการรายจ่าย
  ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2562
    - ประมาณการรายรับ
    - ประมาณการรายจ่าย
    -รายงานผลการใช้จ่าย(ปี)
    -มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    -การเสริมสร้างวัฒนธรรม
       องค์กร

   -นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  -แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

       การจัดซื้อจัดจ้าง
   
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
   -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
   -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
   -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     การป้องกันการทุจริต
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   -รายงานการติดตามแผน ปปช.
    รอบ 6 เดือน

   -รายงานผลการดำเนินการ
   แผน ปปช.ประจำปี

  -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนทุจริต

  -มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
   ต่อสาธารณะ

  -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   มีส่วนร่วม

  -มาตราการส่งเสริมความ
   โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  -มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน
   การทุจริต

  -มาตราการป้องกันการรับสินบน
  -มาตราการป้องกันการขัดกัน
  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
  กับผลส่วนร่วม

  -มาตรการตรวจสอบการใช้
   ดุลยพินิจ

  -การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต

  -การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี 2563

  -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  -รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปีี

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย ปลัด อบต.บ้านใหม่ นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่สำรวจ
ความเสียหายของบ้านประชาชน
ในหมู่ที่ 2,3,5,9 ตำบลบ้านใหม่
ที่ได้รับความเสียหายบ้านพังหลังคาพัง
จากพายุลมพัดฝนตกหนัก
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
มอบของยังชีพให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด19
ใน ต.บ้านใหม่ เพื่อใช้ในการดำรงชีพในการกักตัว
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19
และนำทีมพ่นน้ำยาป้องกันโรคโควิด19
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในตำบล
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
วันที่ 27 เมษายน 2564
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อปพร. , อสม. , จิตอาสาตำบลบ้านใหม่
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภารกิจจัดตั้งจุดตรวจ
และจุดบริการประชาชนเพื่อดำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม
พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยา
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2564
โดยพ่นน้ำยาป้องกันโรคโควิด19 ในตำบลบ้านใหม่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในตำบล
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร(รองนายกฯ เลขานายกฯ)
สมาชิกสภาฯ เลขาสภา อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านใหม่
วันที่ 30 มีนาคม 2564
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะ อบต.บ้านใหม่
เข้าร่วมงานโครงการ
ผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ สุขภาพดีชีวีมีสุข
ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
สนับสนุนงบประมาณโดย
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านใหม่
ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
วันที่ 15 มีนาคม 2564
อบต.บ้านใหม่จัดประชาคมแผนพัฒนาตำบล 5 ปี
( เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2564)
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
จะได้รับการดูแลทั้งด้านสาธารณูปโภค
ด้านอาชีพ และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยได้ดำเนินการประชาคมครบ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะ อบต.บ้านใหม่
เข้าร่วมงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมคณะ อบต.บ้านใหม่ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี
และถวายพระราชกุศล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมคณะ อบต.บ้านใหม่
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
โดยได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ ที่ทำการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะ อบต.บ้านใหม่ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจบุร
คณะ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านใหม่ และอาจารย์ เด็กนักเรียน
โรงเรียนในตำบลบ้านใหม่
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
โดยร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปยัง
ณ วัดเขานางพิม หมู่ที่ 10
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
คณะ อบต.บ้านใหม่ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563
ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)
และกล่าวถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคล
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าม่วง
เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการจิตอาสา
ประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช
ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่
ในครั้งนี้มี คณะของ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จิตอาสาตำบลบ้านใหม่ และประชาชน
ณ หนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง ตำบลบ้านใหม
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ได้ลงพื้นที่
ครบทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลบ้านใหม่
เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในตำบล
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด
ร่วมงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้และความมั่นคงของชีวิต
(หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม)
ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านใหม่
จัดโดย สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยนำเด็กและเยาวชน
ในตำบลบ้านใหม่ ไปอบรมให้ความรู้
มีกิจกรรมสันทนาการ การรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จัดที่ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อสม.น้อย
ในการดูแลสุขภาพเชิงรุก ปี 6
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
จากโรงเรียนในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 5 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วม 112 คน
มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.
ผอ.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ประธาน อสม.
อสม. และคณะคุณครูจากโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ณ วังดุมเมาท์เทนแคมป์ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ตำบลบ้านใหม่ ไปปฏิบัติธรรม
ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในตำบลบ้านใหม่
ร่วมมาปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยเข้าร่วมทุกกิจกรรม ทั้งสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ฟังพระอาจารย์บรรยาย การเดินจงกลม
การนอนวิปัสนา ทำวัตรเย็น ฯลฯ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มี สมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่
อบต.บ้านใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
การทำขนมไทยโบราณเพิ่มรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านในตำบลที่มีรายได้น้อย
ได้มีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำขนมขายในชุมชน
โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กและเยาวชน ลดการติดสื่อโซเชียล
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
มีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกาญจนบุรี
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
และงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
และเจ้าหน้าที่่ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
แก่เด็กเยาวชนตำบลบ้านใหม่ จัดเพื่อให้เด็กเยาวชน
ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อไม่ให้ใช้เวลาในทางที่ผิด
เช่น ติดเกมส์ ติดมือถือไม่ไปมั่วสุมกัน โครงการนี้จัดขึ้น
ได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาชีวมวล(แบบฟืน)
โดยนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง
ทั้งถังสี ฝาถังสี สเตอร์รถมอเตอร์ไซต์ แกลบ
ดินเหนียว(นำมาจากหนองน้ำสาธารณะในตำบล)
และเป็นการช่วยให้คนในตำบลเห็นคุณค่าของที่
บางคนเรียกว่า ขยะ นำกลับผลิตเป็นเตาชีวมวล
มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอีกครั้ง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา
ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง
หมู่ที่ 3,4 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในตำบลบ้านใหม่ต่อไป
อบต.บ้านใหม่ จัดประชุมเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โดยคุณลิขิต พัฒนาการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
รองนายกฯ สมาชิกสภา ทั้ง 11 หมู่บ้าน
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
และข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

อบต.บ้านใหม่จัดการประชุมเกี่ยวกับการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกป้อมตำรวจบ้านสระเศรษฐี
ซึ่งตรงจุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยที่ประชุม
มีข้อเสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจบ้านสระเศรษฐี
และหาวิธีการต่างๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อบต.บ้านใหม่จัดประชุมเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โดยมี คุณลิขิต พัฒนาการอำเภอท่าม่วง
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง นำการประชุม
พร้อมด้วย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
และรองนายกฯ สมาชิกสภา อบต. ทั้ง 11 หมู่บ้าน
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
และข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันนี้เจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านใหม่ ได้ร่วมกันนำรถบรรทุกน้ำ
ออกไปล้างทำความสะอาด พื้นถนนที่สกปรกด้วยดิน
ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากถนนลื่น
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายอดุลย์ ศิลลา ประธานศูนย์เกษตรตำบลบ้านใหม่
และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เกษตร ร่วมกันจับปลา
ที่บ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำมาจำหน่าย ใช้เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ
ค่าใช้จ่ายในศูนย์เกษตรตำบลบ้านใหม่
ทั้งนี้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่
ได้มาร่วมชมการจับปลา ในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ
และศึกษาดูงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับอาสาสมัค และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยมีนายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลบ้านใหม่
และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี
โดยท่านปลัดเทศบาลตำบลวังกะ และเจ้าหน้าที่ อปพร.
เทศบาลตำบลวังกะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้
พร้อมบรรยายพิเศษและพาชมห้องทำงาน
การทำงานจริงของ อปพร. เทศบาลตำบลวังกะ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนสถานศึกษา ตำรวจ
ผอ.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นายอดุลย์ ศิลลา นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์
รองนายก อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
นายนพล ผดุงผล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชุมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.อบต.บ้านใหม่) ถึงงานที่ได้ทำร่วมกันมา
และติดตามผลงานการอยู่เวรรักษาจุดตรวจบริการ
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาตรงสี่แยกบ้านสระเศรษฐี
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่
27 เมษายน 2560
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดงานสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต์
ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
ซึ่งปีนี้มีผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมากมาย โดยปีนี้ อบต.บ้านใหม่
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
จึงทำให้งานประสบผลสำเร็จ ผู้สูงอายุมีความสุข
ที่ได้มาร่วมประเพณีงานวันสงกรานต์ในปีนี้
จัดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย นายจรัญ ภู่ระย้า นางนาตยา ตันสาโรนจ์
นายสุชาติ คชสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ทำบุญเลี้ยงพระ
และฉลองอาคารเรียนใหม่
โดยร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
ทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ปลัด ข้าราชการ ร่วมกันประชุมเรื่องจัดงานวันสงกรานต์
ที่ทาง อบต.บ้านใหม่ จะจัดขึ้นว่ามีกิจกรรมใดบ้าง
ซึ่งจะจัดวันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560
ของ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ณ บริเวณวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่
มีการบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งตัดผมชาย เสริมสวยหญิง บริการฝึกอาชีพ
นวดแผนโบราณ ทำหมันสุนัขแมว ซ่อมเครื่องยนต์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ลงทะเบียนพันธุ์กล้าไม้ยูคาลิปตัส
บริการของ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ตรวจโรคเบาหวาน
วัดความดัน แนะแนวด้านการศึกษา
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก อบต.
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
นายพิทักษ์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่ามะกา อำเภอท่าม่วง
ร่วมประชุมรับฟังความเดือดร้อน
ของเกษตรกร ชาวนาตำบลบ้านใหม่
ที่คลาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองวัณโรค
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านสระเศรษฐี
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยมีพนักงาน อบต.บ้านใหม่ ทั้งชายหญิง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
โดยร่วมกันไปเอ๊กซเรย์ปอด ตรวจสุขภาพร่างกาย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ได้ร่วมกันไปดับเพลิงไฟไหม้ป่าดงคายูริปตัส
บริเวณบริษัทไทยฟู้ดส์ จำกัด หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ได้ออกไปดับไฟในไร่อ้อย ที่จะลุกลามเข้าบ้านเรือน
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ่
ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

คณะ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านใหม่ ได้นำของเล่น ของขวัญ จักรยาน ฯลฯ
ไปมอบให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน
ของ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจ
บ้านสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมไหลหลาก
ทหาร หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่าม่วง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
คณะ อบต.บ้านใหม่ นำพสกนิกรตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เดินทางเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559
คณะ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอท่าม่วง
และประชาชนตำบลบ้านใหม่ เป็นเจ้าภาพ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สู่สวรรคาลัย
โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ในครั้งนี้ด้วย
ณ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ท่านเกษตรอำเภอท่าม่วง เกษตรตำบลบ้านใหม่
และคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันลงแขกเกียวข้าวในแปลงสาธิต
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการ ชาวกาญจนบุรี
ร่วมใจกำจัดผักตบชวา ทั่วไทย
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวนหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองสำรอง
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้
รวมทั้ง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ร่วมกันทำกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม
“ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559”
ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน
ตัดหญ้าข้างทาง ฯลฯ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
ายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมกับ นายยุทธนา ขวัญเมือง พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน
ในการประหยัดพลังงาน โดยวันนี้
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภทชุมชนทั่วไปเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ให้กับแกนนำในตำบลบ้านใหม่ ในการช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยนางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายกฯ
ปลัด อบต. ข้าราชการ อบต.บ้านใหม่
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สู่สวรรคาลัย ณ วัดวังขนายทายิการาม
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
อบต.บ้านใหม่ นำพสกนิกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางเข้ากราบถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี อสม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง และประชาชน
ในตำบลบ้านใหม่ มาร่วมประชุมประชาคม
ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วางพวงมาลา
และถวายความเคารพ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คณะ อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และพสกนิกรตำบลบ้านใหม่
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
โดยจัดกิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
กล่าวคำปฏิญาณ ร่วมกันตัดหญ้า กิ่งต้นไม้
ทำความสะอาด เก็บขยะ ในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ
หนองสำรอง หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการตามรอยเท้า...พ่อ
“ชาวบ้านใหม่ร่วมใจ ดูแลต้นไม้ของพ่อ”
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ประกอบการในตำบลบ้านใหม่ คุณครูและเด็กนักเรียน
ทั้ง 5 โรงเรียน ประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยร่วมกันตัดกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ
และช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่
บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจบ้านใหม่ยาวไป
เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนิน
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
โดยได้ออกไปแจกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ในทุกหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการบริการ
ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ให้ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงทุกคน โดยทาง อบต.บ้านใหม่
จะออกแจกเบี้ยยังชีพทุกเดือน
ระหว่างวันที่ 3 - 10 ของทุกเดือน

อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
เปิดโครงการผมสะอาดปราศจากเหาและทันตสุขภาพ
ของเด็กนักเรียน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
โดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
คุณครู อสม. รองนายก อบต. สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
บ้านสระเศรษฐีเข้าร่วมโครงการ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
 ที่อาคาร Excellence Hall เอสซีจี แพคเกจจี้
โรงงานวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานเปิดงาน และนายอดิเทพ กมลเวชช์
นายอำเภอท่าม่วง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ ตำรวจ กองกำกับการ 5
กองบังคับการปราบปราม ผู้นำชุมชน ประชาชน
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
ทำกิจกรรม ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนพื้นป่าสู่แผ่นดิน
โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นทบริเวณี่ป่าชุมชน
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
นางนาตยา ตันสาโรจน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
ร่วมกันรับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ทาง อบต.บ้านใหม่
โดยนายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ไปประสานงานกับทางชลประทานที่ 13 จ.กาญจนบุรี
ในการขอปล่อยน้ำเข้าทุ่งนา เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ
โดยไปกับรองนายก อบต ประธานสภา อบต.
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
โดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ปลัด อบต.
นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านใหม่
(จีนาภักดิ์วิทยา)ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการตรวจเต้าเบาใจ ห่างไกล
มะเร็งเต้านม ปี 2559 ณ รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
โดยมี ผอ.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
นางนิจวดี แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษา
อสม.ตำบลบ้านใหม่ และสตรีตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยใช้งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
ในการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ 72/2
จำนวน 68 คน จาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านใหม่
ในด้านสตรีและครอบครัว การจัดสวัสดิการคนพิการ การส่งเสริมงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่
โดย นายจรัญ ภู่ระย้า สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้บรรยาย
ในเรื่องต่างๆ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรม ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา ประจำปี 2559
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ทุกคน
ร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
ณ วัดหนองสำรอง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ อบจ.กาญจนบุรี จัดโครงการ
แว่นแก้วเพื่อประชาชน โดยทำการตัด วัดสายตา
ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบ้านใหม่
ร่วม 300 กว่าราย ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 58/3
จำนวน 60 คน จาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านใหม่
ในเรื่องเกี่ยวกับ กิจการสตรีและครอบครัว
การจัดสวัสดิการคนพิการและการส่งเสริมงาน
ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ได้ปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นหมอกควัน
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในตำบลบ้านใหม่
โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
ในช่วงวันที่ 2-18 กรกฎาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ เดินรณรงค์ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในครอบครัว และรณรงค์
ยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว
ในตำบลบ้านใหม่ ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11
เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของครอบครัว และสิทธิความเสมอภาค
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เข้าร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field Day
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลย์เวช
นายอำเภอท่าม่วง ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดงานในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม. รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
ร่วมเปิดโครงการอุ่นใจได้บ้านสร้างพื้นฐานให้ผู้ยากไร้
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยได้มอบสิ่งของ
ถุงยังชีพ ซ่อมแซมบ้าน ประตู หน้าต่าง ช่วยเหลือบ้าน
นางเก็บ พงคะเชน อายุ 85 ปี หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม. จาก รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
ร่วมกันมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 12 ราย
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 วัน 1 ตำบลกับนายอำเภอ
โดยงานนี้นายอำเภอท่าม่วง นายก อบต.บ้านใหม่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้ร่วมกันเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้ง 12 ราย
ในตำบลบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในตำบลบ้านใหม่
อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอท่าม่วง
ทหาร จากค่ายสุรสีห์จังหวัดกาญจนบุรี
ปลัด อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ร่วมกัน สร้างบ้านให้้ นายเปีย นิ่มนวล หมู่ที่ 11
ตำบลบ้านใหม่ ผู้สูงอายุที่พิการตาบอด 2 ข้าง
มีฐานะยากจน ซึ่งบ้านหลังเดิมนั้น มีสภาพเก่า ประตู
หน้าต่าง หลังคาชำรุด พื้นบ้านโดนน้ำท่วม
โดยไปสร้างบ้าน เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
บรรยายให้ความรู้และสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น
ให้กับเด็กนักเรียน คณะคุณครู โรงเรียนบ้านใหม่
(จีนาภักดิ์วิทยา) เพื่อเมื่อเกิดเหตุจะสามารถตั้งสติ
และช่วยกันดับไฟได้ทัน หรือกรณีแก็สรั่วก็สามารถ
ปิดแก็สได้อย่างถูกวิธี มีนักเรียนและคณะคุณครู เข้าร่วม
จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เดินทางมาร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 3,4
บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้
โดยร่วมประชุมงานและวางแผนงานกับ
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยจ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
นายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง อบต.
ได้ออกสำรวจพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง ถนนทรุด
ในตำบลบ้านใหม่ ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งได้สำรวจพบว่ามี 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากฝนตกหนักในครั้งนี้ ซึ่งทาง อบต.ได้ดำเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยออกสำรวจ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
นายอดิเทพ กมลย์เวช นายอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เดินทางมาเยี่ยม หารือกับนายสรายุธ จีนาภักดิ์
นายก อบต.บ้านใหม่ ในภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำ
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ี่ 5 บ้านสระเศรษฐี
กับหมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม โดยท่านนายอำเภอท่าม่วง
ได้ให้รถบรรทุกน้ำ ของเทศบาลท่าม่วงเข้ามาช่วย
วิ่งส่งน้ำบริการประชาชนด้วย
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยจ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.
นายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง อบต.
นายมานิช ถ้ำทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่ 13
เข้าไปสำรวจพื้นที่ในบ้านวังดุม หมู่ที่ 8
เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำ(แก้มลิง) เพื่อให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่ที่ 8 มีน้ำไว้ใช้อุปโภค ใช้ในการทำไร่
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยนายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง
และนายช่าง อบต.บ้านใหม่ ตรวจงานการสร้าง
แนววางท่อระบายในพื้นที่หมู่ที่ 1,2
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมา
เมื่อเข้าฤดูฝน พื้นที่นี้จะมีน้ำท่วมขังตลอด
โดยตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ใช้งานได้แล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
ทาง อบต.บ้านใหม่ ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำของ อบต.
เข้าไปให้บริการส่งน้ำแก่ทุกบ้านที่มีความต้องการ
โดย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ออกให้บริการเกือบทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บางครั้งก็ส่งน้ำบริการแก่พี่น้อง จนถึงเวลามืดค่ำ

อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2559
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในตำบลบ้านใหม่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน
และเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้รดน้ำขอพรเนื่องใน
วันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุด้วย
ในครั้งนี้มีประชาชนเข้ามาร่วมงานนับ 300 กว่าคน
จัดขึ้นทุก เดือนเษายน ของทุกปี

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดงานโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
ประจำปี 2559 โดย ออกหน่วยบริการประชาชน
ในตำบลบ้านใหม่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย มีทั้งบริการตัดผม
เสริมสวย ตรวจสุขภาพ แนะนำอาชีพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมเครื่องยนต์ โทรทัศน์ วิทยุ พัดลม ชำระภาษีต่างๆ
ทำหมันสุนัข แมว ฯลฯ โดยงาน อบต.สัญจร
พบประชาชนนั้น อบต.จัดขึ้นทุกปี
อบต.บ้านใหม่ ออกเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
พื้นที่ประสบอุทกภัย(น้ำป่าไหลหลาก) ทำให้น้ำท่วม
บ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาดบางส่วน
และทำให้น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรทั้งไร่ นา
โดยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,8,9 และหมู่ที่ 10
ซึ่งท่านนายก อบต. พร้อมด้วยรองนายก ปลัด อบต.
ผอ.กองการช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ได้ลงพื้นที่สำรวจในทุกหมู่บ้านที่น้ำท่วม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
อบต.บ้านใหม่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม(น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ให้กับชาวบ้านใน หมู่ที่ 5,6,8,9 และหมู่ที่ 10
ซึ่งทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายและทำให้
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้วย
เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำป่าไหลหลาก
โดย นายก อบต.บ้านใหม่ ได้ประสานกับทาง อบจ.
ในการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมน้ำดื่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจ
ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน
ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำไหลหลาก
เพราะฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตร
และท่วมในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
นายนพล ผดุงผล จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ได้ออกไปมอบข้าวสารและอาหารแห้ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วมไหลหลาก)
น้ำท่วมบ้านเรือนท่วมพืชไร่ พืชผลทางการเกษตร
พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน ตำบลบ้านใหม่
ทางคณะ อบต.บ้านใหม่ ขอขอบคุณ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ช่วยเหลือในด้านข้าวสารและอาหารแห้ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยครับ
เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 20.30น.
ได้เกิดฝนตกหนักทำให้มีต้นไม้ล้มขวางถนน
ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในพื้นที่หมู่ที่ 3
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ไปช่วยกันตัดต้นไม้
และช่วยกันยกกิ่งไม้ออกจากถนน
ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
รองนายกฯ เลขานายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านใหม่ ร่วมพิธีเปิด
โครงการเปิดงานกีฬา-กีฑา เด็กนักเรียน
ในกลุ่มบ้านใหม่ 8 โรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ตำบลบ้านใหม่
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม
เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กีฑา ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะ อบต.บ้านใหม่
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา
ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนในตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง หมู่ที่ 3,4
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ประชุมสภา อบต.บ้านใหม่
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะ อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กีฑา เด็กนักเรียน
ในกลุ่มบ้านใหม่ 8 โรงเรียน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองมงคล
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
อบต.บ้านใหม่ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ คณะ อสม. ผู้นำชุมชนในตำบลบ้านใหม่
ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไขเลือดออก ประจำปี 2561
ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2561
โดยการออกไปประชาสัมพันธ์ตามบ้าน
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย
ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นักเรียน และประชาชนในตำบล
ร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎ์ ต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
และนายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะกรรมการเกษตรตำบลบ้านใหม่
ในทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกษตร
เกี่ยวกับโครงการด้านเกษตรที่จะดำเนินการตำบล่
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ปลัด อบต. จ.ส.อ.สุภาพ บัวเกตุ อบต.ชนก ทวีสุข
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ช่วยกันปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ตำบลบ้านใหม่
ซึ่งใช้เป็นสนามกีฬาประจำตำบลบ้านใหม่ด้วยเช่นกัน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลบ้านใหม่
ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วย ปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองของนักฟุตบอล
เด็กเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ที่ได้มาฝึกซ้อมฟุตบอล
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ตำบลบ้านใหม่
เพื่อจัดตั้งชมรมฟุตบอลบ้านใหม่อะคาเดมี่
เพื่อให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และเพื่อป้องกันเด็กติดเกมส์
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มขวางถนน
บริเวณบ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่
เนื่องจากฝนตกหนัก ลมพัดแรง ทำให้ต้นไม้
และกิ่งไม้ล้มขวางถนน ขวางการจราจร
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ดำเนินงานฉีดพ่นหมอกควัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และในโรงเรียน ทั้ง 5 โรงเรียนในตำบลบ้านใหม่
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กนักเรียน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่กองการช่าง อบต.บ้านใหม่
ได้ออกบริการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
ที่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
และเจ้าหน้าที่อีก 1 ชุด ได้ออกไปซ่อมแซมถนน
บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประชุมกับปลัดอำเภอท่าม่วง
เรื่อง สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ที่สาธารณประโยชน์ตำบลบ้านใหม่
โดยมีกำนันนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ ประธานคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ คณะทำงาน
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
พิจารณาโครงการของกองทุนและได้อนุมัติโครงการ
ทั้งสิ้น 17 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560
โดยมีรองนายกฯ เลขานายกฯ เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการทั้ง 17 โครงการนั้น
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
ทั้งเด็กเล็ก เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านใหม่นั้น
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีสุขภาพกาย
และจิตใจที่แจ่มใส
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อบต.บ้านใหม่ ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ประจำปี 2560 ในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
และท่านที่จะชำระภาษี สามารถมาชำระภาษีต่างๆ
ทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องกองการคลัง
โดยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่
ระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ ประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
และมีผู้แทน สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาและการแข่งขันนัดพิเศษ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านภัยยาเสพติด
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ตำบลบ้านใหม่ จัดการแข่งขันโดย
อบต. บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านใหม่
ผอ.กองการช่าง พาคณะปฏิบัติการเพื่อแก้ไขผักตบชวา
ระดับอำเภอ(ท่าม่วง) ที่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงเช้า.
ไปดูสถานที่หนองน้ำสาธารณะหนองสำรอง
หมู่ที่ 3,4 ต.บ้านใหม่ เป็นสถานที่ที่จะกำจัดผักตบชวา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยนายภิญโญ จันทร์สาคร ผอ.กองการช่าง
ได้เข้าไปตรวจดูการดำเนินงานการวางท่อ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ เนื่องจากพื้นที่
มีน้ำท่วมขังพืชไร่ของเกษตรกร เนื่องจากฝนตกหนัก
ทำให้น้ำท่วมขัง ทาง อบต.บ้านใหม่จึงแก้ไขปัญหา
ด้วยการวางท่อและสูบน้ำออกจากจุดน้ำท่วมขัง
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบความเสียหาย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูกาญจนกิตติสาร (อาจารย์ทวี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นลำไย
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย ต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
และ อปพร. อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมงานนี้
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายเกษม ภาคภูมิ ประธานสภา อบต.บ้านใหม่
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน ปลัด อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก นายจรัญ ภู่ระย้า
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนและสมาชิกสภา
จ.ส.อ.สุภาพ บัวเกตุ สมาชิกสภา อบต.
นางสาวจิรัฐยา เกิดสนอง หัวหน้าสำนักปลัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตำบลแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานด้านสตรีและครอบครัว
ด้านคนพิการ
ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่
ณ อบต.บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายก อบต.บ้านใหม่
นางนาตยา ตันสาโรจน์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางมณฑา คงจร สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
เข้าร่วมโครงการสตรีบ้านใหม่ร่วมใจ
ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก ปี 2559
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
มีสตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 100 กว่าคน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเศรษฐี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
รองนายกฯ เลขานายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านใหม่ ร่วมพิธีเปิด
โครงการเปิดงานกีฬา-กีฑา เด็กนักเรียน
ในกลุ่มบ้านใหม่ 8 โรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ตำบลบ้านใหม่
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม
เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กีฑา ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ เดินรณรงค์ให้ประชาชนในตำบล
ออกมาลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
โดยได้เดินไปตามบ้าน ประชาสัมพันธ์้แก่ชาวบ้าน
เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ
โดยได้เดินรณรงค์พร้อมกัน
ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อปพร.
ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559
ณ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยมอบเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ฝึกปฏิบัติจริงในการดับเพลิง ทั้งจากถังดับเพลิง
ใช้รถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์
นายก อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ฝึกปฏิบัติ
ของ อปพร.อบต.บ้านใหม่ ในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
นางนิจวดี แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษา อบต.บ้านใหม่
ได้ออกไปมอบสื่อการเรียน การสอน สื่อวัสดุการศึกษา
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์
ในตำบลบ้านใหม่ ศพด.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ศพด.วัดลำสำรอง ศพด.บ้านสระเศรษฐี
ศพด.บ้านหนองมงคล ศพด.บ้านหนองน้ำขุ่น
โดยได้ออกไปมอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม.รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี
เด็กนักเรียน อาจารย์ ประชาชนในตำบล
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านใหม่
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 วัน 1 ตำบล
กับนายอำเภอท่าม่วง โดยท่านนายอำเภอได้ทำบุญ
และร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำบุญ
และร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านด้วย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า อบต.บ้านใหม่ ออกดำเนินการ
ซ่อมไฟสาธารณะ(ไฟริมทาง) โคมไฟที่เสีย
หลอดไฟที่เสีย รวมทั้งสายไฟที่ชำรุด
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำรอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น
โดยได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
อบต.บ้านใหม่ ช่วยทำความสะอาดโรงเรียนบ้านใหม่
(จีนาภักดิ์วิทยา) เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ดิน
ในสนามฟุตบอลไหลลงมาบริเวณถนน โรงอาหาร
อาคารเรียนของโรงเรียน
ซึ่งทาง อบต.บ้านใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ได้ร่วมกันฉีดน้ำเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
โดย นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ได้เดินทางมาควบคุมงานนี้ด้วยตัวเอง
และช่วยดับไฟในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
ในช่วงวันก่อนปิดเทอม ปี 2559 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันออกฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
ในตำบลบ้านใหม่ เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ในเด็กนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านใหม่
ร่วมกันย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางเดินรถ
เนื่องจากถูกพายุลมแรง พัดลงมา
เพื่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นนี้
จะไม่ได้รับอุบัติเหตุขณะผ่านเส้นนี้
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
มอบถุงยังชีพ สิ่งของ และมอบเงิน
ช่วยเหลือ นายจิ๊ด นุชอิ่ม
บ้านเลขที่ 24/4 หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
โดยร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โดยออกไปร่วมงานวันเด็กในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
ในตำบลบ้านใหม่ และทุกครั้งที่ไปจะนำของขวัญ
ตุ๊กตา ของเด็กเล่น และจักรยาน ไปมอบให้กับเด็กๆ
ในโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนด้วย ซึ่งงานวันเด็กนั้น
ทาง อบต.บ้านใหม่ จะออกไปมอบของให้กับเด็กๆ
ในโรงเรียนทุกปี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานกองทุนฯ
ในทุกไตรมาส เพื่อติดตามงานและเพื่อหารือ
เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อพี่น้องในตำบลบ้านใหม่ จะมีสุขภาพที่ดี
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
มอบเงินช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบากที่เดือดร้อน
โดยมอบเงินให้ผู้สูงอายุ 11 ราย และเด็ก 20 ราย
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2558
โดยในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อย่างพร้อมเพรียงกัน
และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
จัด ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
อบต.บ้านใหม่ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยมีการประชุมถึงงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ
และรับฟังปัญหา ความต้องการของสมาชิกสภา
ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจะได้นำไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
จัดประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
ครั้งที่ 2/2558 เดือนมิถุนายน
โดยการประชุมครั้งนี้มีการเสนอโครงการต่างๆ
มีการพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯว่าด้วยการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุน อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
อบต.บ้านใหม่จัดโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
ประจำปี 2558 เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในตำบล
โดยมีหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการร่วมด้วย
ทั้งตัดผมชาย เสริมสวย นวดแผนโบราณ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
แจกพันธุ์กล้าไม้ยูคาลิปตัส บริการตรวจโรค
บริการฝึกอาชีพ แนะแนวด้านการศึกษา
มีชาวบ้านร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
อบต.บ้านใหม่ ตั้งจุดบริการประชาชน
เนื่องใน วันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558
ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
โดยมี อปพร.มาเข้าบริการจุดตรวจรับใช้ประชาชน
ที่สัญจรไปมาตลอด 24 ชั่วโมง
และได้มีคณะผู้บริหาร อบต.บ้านใหม่ ตำรวจ ทหาร
เข้ามาตรจเยี่ยมจุดบริการในครั้งนี้ด้วย

อบต.บ้านใหม่ จัดงานวันสงกรานต์ตำบลบ้านใหม่
เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย
ทรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กีฬาผู้สูงอายุ
การปากฐาธรรมจากพระสงฆ์ การให้ความรู้จากหมอ
และได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
มีการมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน
จัดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธานงานปัจฉิมนักเรียนโรงเรียนวัดลำสำรอง
ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปี 2557 และได้ร่วมชมนิทรรศการ
งานฝีมือของเด็กนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ
โดยมี ผอ.โรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดลำสำรอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำรอง
ซึ่งตอนนี้มีการก่อสร้างที่คืบหน้าไปมาก
คาดว่าจะได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เร็วๆนี้
เพื่อรองรับเด็กอายุ 3 ปี ที่จะเข้ามาศึกษา
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้
เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยเพื่อนนักเรียนกลุ่มสารสิทธิ์
มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
จำนวน 2 ชุด เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ด้านการศึกษา
ทั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี
ระหว่างกลุ่มเพื่อนนายกกับคนในชุมชน
และได้มีการเลี้ยงไอศครีมให้กับเด็กๆทุกคน
เมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนิน
โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี 2558
เพื่อบริการประชาชนที่ไม่สามารถมาชำระที่
อบต.ได้ และเป็นการบริการประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านใหม่
ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการ
จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561 เพื่อเป็นการถามความต้องการ
ของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านว่าต้องการให้ อบต.
พัฒนาอะไรเพิ่มเติมในหมู่บ้านนั้น

เช่น ไฟฟ้า ถนน
ระบบประปา ขุดวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ
และเป็นการรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะที่มีต่อ อบต.บ้านใหม่
ทั้ง 11 หมู่บ้าน วันที่ 5-10 มีนาคม 2558

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
มอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวที่เดือดร้อน
และครอบครัวที่ประสบปัญหาความยากลำบาก
ทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลบ้านใหม่
และได้มอบเงิน เพื่อเป็นทุนใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยได้รับงบสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับงบ อบต.บ้านใหม่
โดยได้ออกมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
มอบของขวัญ ของรางวัล ของเด็กเล่น มอบทุน
การศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนในตำบลบ้านใหม่
ทั้ง 5 โรงเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งครั้งนี้
มีกำนันตำบลบ้านใหม่ สจ.ชูเกียรติ
ออกร่วมมอบของวัญและทุนการศึกษาด้วย
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายกอบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
กำนัน ต.บ้านใหม่ สจ.ชูเกียรติ และชาวบ้าน
ร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะแด่
พระครูปุญญกาญจนโชติ
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ
พระครูสัญญาบัตรที่ช้ันเอก ซึ่งครั้งนี้ มีชาวบ้าน
ในตำบลบ้านใหม่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
ครั้งที่ 1/2558 ประจำเดือนมกราคม
โดยการประชุมครั้งนี้มีการเสนอโครงการต่างๆ
มีการพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯว่าด้วยการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุน อบต.บ้านใหม่
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหามาราช
23 ตุลาคม  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
5 ธันวาคม 2557  จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยเฉลิมพระพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมค่ายอาเซียน เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
บ้านใหม่ ณ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
 มีกิจกรรมการแสดง การแบ่งฐานเรียนรู้
โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
จาก 8 โรงเรียนในเครือข่ายบ้านใหม่ เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ให้สืบต่อไป
โดย จัดงานที่วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
อบต.บ้านใหม่ ต้อนรับคณะกรรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลหนองหมากฝ้าย
จังหวัดสระแก้ว ที่ได้นำคณะกรรมการ
เข้ามาทัศนศึกษางานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ซึ่งครั้งนี้
ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
ระหว่างกองทุนด้วย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อยุติความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่ลูก ได้ใช้เวลาร่วมกัน
เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
และผู้เข้าร่วมได้มีความรัก ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดทำโครงการ "อบรมส่งเสริมอาชีพ
การทำขนมเพิ่มรายได้ "เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับ ชาวบ้านเป็นการสร้างรายได้นอกจากอาชีพหลัก
เป็นการอนุรักษ์ขนมไทยเพื่อไม่ให้สูญหายไป
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 35 คน มีวิทยากร
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา คอยให้ความรู้ในครั้งนี้
ระหว่างเมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2557
อบต.บ้านใหม่ร่วมงาน พม.สร้างพลังรักประเทศไทย
โดยภายในงาน อบต.บ้านใหม่ได้ ออกบูทแสดงสินค้า
ของกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านใหม่ และได้รับความสนใจ
จากผู้ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในครั้งนี้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี(นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ)
ได้มาชมบูทการแสดงสินค้าของ อบต.บ้านใหม่ด้วย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธานเปิดงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย
ในการดูแลสุขภาพเชิงรกุ ปี 4
จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่
โรงเรียนในเขตตำบลบ้านใหม่ 5 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเศรษฐี
ช่วงระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธานเปิดงานโครงการสตรีบ้านใหม่
ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก ปี 2557
โครงการสตรีบ้านใหม่ต้านภัยมะเร็ง ปี 2557
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเศรษฐี
ช่วงระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557
และวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (มะเร็งเต้านม)
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ประธาน เปิดงานโครงการอบรมอาสาสมัคร
จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2557
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่นอนติดเตียง
มีสุขภาพที่ดีได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดโดย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเศรษฐี
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความรัก ความสามัคคี
โดยภายในได้กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยมี
นายอำเภอท่าม่วง ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร
อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์
ร่วมป้องกันความรุนแรง เพื่อยุติความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่ลูก ได้ใช้เวลาร่วมกัน
เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
และผู้เข้าร่วมได้ทราบถึง พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว(พ.ศ.2550)
เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) เข้าตรวจ
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 5 แห่ง
ในครั้งนี้ นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด นักวิชาการศึกษา
ได้เข้าร่วมด้วยเพื่อรับฟังการประเมิน
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ที่ตำบลเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดย นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ประธานเปิดงาน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดประชุม อปพร.ตำบลบ้านใหม่ขึ้น
เพื่อคัดเลือกประธาน รองประธาน คณะกรรมการ
ชุดใหม่ขึ้นแทนชุดเก่าที่หมดวาระไป
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ อปพร.ตำบลบ้านใหม่
ได้ประธานและคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว
ยังได้ประชุมถึงงานที่จะต้องทำกันในตำบลด้วย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านใหม่
ร่วมปล่อยปลาที่หนองน้ำหนองสาธารณะสำรอง
ในโครงการ สมก.ร่วมใจปล่อยกุ้ง ปู ปลา
57 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
นางสาวสุทธดา จีนาภักดิ์ รองนายก อบต.บ้านใหม่
ประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพ เด็กนักเรียน ปี 3 และ
โครงการนักเรียนตำบลบ้านใหม่
ผมสะอาดปราศจากเหา ปี 3 จัดโดย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับ
โรงเรียนในเขตตำบลบ้านใหม่ 5 โรงเรียน
ช่วงระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2557
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2557
เพื่อให้บริการประชาชนในตำบลบ้านใหม่
ทั้งบริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม เสริมสวย
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
บริการซ่อมรถจักรยายนต์ ทำหมันสุนัข แมว
บริการแนะนำอาชีพ การศึกษา แจกพันธ์กล้าไม้
บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีต่างๆ
และบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
นางสาวสุรภา กสานติกุล ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายชุมชน
ตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันเปิดป้ายโครงการศูนย์บริการ
ทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านใหม่
เพื่อให้บริการประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการ ดีเจน้อย เสียงใส
เพื่อให้เด็กได้ฝึกการพูดต่อที่ชุมชน ที่สาธารณะ
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การวางตัว รู้จักพูด รู้จักคิด
เพื่อให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก รู้จักแนะนำตังเอง
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การจัดรายการวิทยุในชุมชน
โครงการนี้มีเด็กนักเรียนในตำบลบ้านใหม่
ทั้ง 5 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2557
อบต.บ้านใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
อบต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เข้ามาศึกษาดูงานด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โดย อบต.บ้านใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงาน
ให้กับ อบต.พุนกยูง ได้ทราบถึงการดำเนินงานของ
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านใหม่
ณ ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
อบต.บ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
มีกิจกรรม ลงนามถวายพระพร ตักบาตรอาหารแห้ง
ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์ปลา
มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
จัดที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558
นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บ้านใหม่
อาจารย์ นักเรียน ประชาชนในตำบลบ้านใหม่
ร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันเข้าพรรษา
ณ วัดสระเศษรฐี หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
 
นายอดุลย์ ศิลลา รองนายก อบต.บ้านใหม่
เข้ารับโล่รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2556 กับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ในงานประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครัว
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
นายภูดิศ จำเริญรักษา เลขานุการนายก
อบต.บ้านใหม่ เข้ารับใบประกาศนียบัตร
รางวัล อปท.ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานคนพิการ
กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557