เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสะอาด ตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม
โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าร่วมและดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้เสนอแนะมาทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย
จุดรวบรวมขยะอันตราย การจัดเก็บและบันทึกรายงานข้อมูลขยะในทุกเดือน  

          ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
             (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

          ป้ายจุดทิ้งขยะอันตรายในพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
             
(อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

          รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายงานประจำเดือนด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อบต.บ้านใหม่
             (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

          โครงการขยะอันตรายแลกไข่ ของ อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี