เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคการเผยแพร่ข้อมูล พรบ.ข้อมูลข้าวสาร 2540
ขั้นตอนการให้บริการ
ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่
งานการบริการข้อมูลข่าวสาร
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน