เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันณรงค์
ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้คำขวัญ "รวมพลัง สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และทุกวัน โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดขยะถุงพลาสติก
ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะตามแนวทาง "ประชารัฐ"