เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค



 



กองช่าง อบต.บ้านใหม่ ออกให้บริการประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
ฉีดยาพ่นยุง  ฉีดยากำจัดวัชพืช  งานตัดต้นไม้  งานซ่อมถนนลาดยาง
งานซ่อมปั๊มน้ำ  งานซ่อมไฟฟ้า แสงสว่าง ฯลฯ
ล้วนเป็นงานที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจาก อบต.บ้านใหม่
กองช่าง อบต.บ้านใหม่ จึงได้ออกให้บริการประชาชนในตำบลบ้านใหม่เสมอมา
นอกจากภารกิจหลัก งานในหน้าที่รับผิดชอบในกองช่างแล้ว
กองช่าง อบต.บ้านใหม่ ภายใต้การนำของ นายภิญโญ จันทร์สาคร  ผู้อำนวยการกองช่าง
ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชา ในกองช่างทุกคนร่วมกันทำงานจนสำเร็จในทุกๆ งานตามที่ได้รับมอบหมาย


และในทุกๆ งานที่ออกไปทำงานในสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้านจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี
จาก นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา
อบต.บ้านใหม่
ในการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกองช่างในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หากพี่น้องประชาชนท่านใด มีเรื่องเดือดร้อน ที่ไม่สามารถจัดการ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
เช่น โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ไฟฟ้าตามทางในหมู่บ้านเสีย(ไฟของ อบต.)
งานซ่อมแซมถนนลาดยางในหมู่บ้าน
แจ้งมาได้ที่ สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่ของท่านในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านมี สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่
แห่งละ 2 คน ซึ่งเมื่อสมาชิกสภาได้รับเรื่องจากท่านแล้ว จะนำเรื่องเดือดร้อนในหมู่บ้านมาแจ้งในที่ประชุมสภา
หรือแจ้งมาโดยตรงที่ทำการ อบต. บ้านใหม่ ทางกองช่าง อบต.บ้านใหม่ ก็จะออกให้บริการ
และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในทันที